Get Adobe Flash player

 

 

เนื้อหา

ทำเนียบกรรมการวิทยาเขต

 

นายอุดม   ไกรวัตนุสสรณ์
ประธานกรรมการ
 

นายกิตติ  ทองทาบ
รองประธานกรรมการ
 
นายสมพงศ์  ตั้งพงษ์
กรรมการและเลขานุกา

นายมาโนช   เอี่ยมประเสริฐ
ผู้แทนผู้บริหาร

นายชลัช  ภิรมย์
ผู้แทนผู้บริหาร

นางสาวยุพาภรณ์  สิงห์ลำพอง
ผู้แทนผู้บริหาร

นางยุพา  เฮงจำรัส
ผู้แทนคณาจารย์
นายจักรกฤช  บุญมาศิริ
ผู้แทนคณาจารย์

นายอาคม  บำรุงโลก
ผู้แทนคณาจารย์

นายประเสริฐ  อักษรทับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนพพร  สุขวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ชนินทร์ชัย  อินทิราภรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทองแทน  เลิศลัทธภรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอภิชิต  ประสพรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.วิชิต  อิ่มอารมย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นายศิริ  สาระผล
ผู้ทรงคุณวุฒิ