Get Adobe Flash player

 

 

เนื้อหา

ทำเนียบกรรมการวิทยาเขต

 
               
นายอัคคเดช  สุวรรณชัย
ประธานกรรมการ
 

นายกิตติ  ทองทาบ
รองประธานกรรมการ
 
นายมาโนช  เอี่ยมประเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ

นายสมพงค์ ตั้งพงษ์
ผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.สมบูรณ์ ชิวปรีชา
ผู้แทนผู้บริหาร

นางสาวยุพาภรณ์  สิงห์ลำพอง
ผู้แทนผู้บริหาร

รศ.ยุพา  เฮงจำรัส
ผู้แทนคณาจารย์


นายเอกชัย  ถนัดเดินข่าว
ผู้แทนคณาจารย์


นายปรัชญา สภาพงศ์
ผู้แทนคณาจารย์

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนิทัศน์ เกตุรวม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายนพพร สุขวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศิริ สาระผล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุรชัย กุลทรงคุณากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสรวิชญ์ แซ่ลิ้ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพีระ สุนทรรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นายไพศาล หวังธำรงค์วิทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ