Get Adobe Flash player

 

 

เนื้อหา

คำสั่ง / ประกาศ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร

คำสั่งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง กรอบพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2557

เรื่อง กำหนดราคากลางจัดจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2557

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
เดือน ธันวาคม 2556

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
เดือน พฤศจิกายน 2556

 

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

เรื่อง   ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

 

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

เรื่อง  กรอบพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

 

คำสั่งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  ที่ ๘๘/๒๕๕๕  
เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา  ปีการศึกษา  2555


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  ประจำปี  พ.ศ.2555-2556

เรื่อง  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 

คำสั่งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  ที่ ๙๒/๒๕๕๕

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลทรัพย์สินของทางราชการนอกเวลาราชการคำสั่งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  ที่ ๙๓/๒๕๕๕

เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลทรัพย์สินของทางราชการนอกเวลาราชการคำสั่งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  ที่ ๙๔/๒๕๕๕

เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลทรัพย์สินของทางราชการนอกเวลาราชการคำสั่งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  ที่ ๙๕/๒๕๕๕

เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลทรัพย์สินของทางราชการ