Get Adobe Flash player

 

 

เนื้อหา

คำสั่ง / ประกาศ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลทรัพย์สินของทางราชการ เดือน พฤศจิกายน
๒๕๕๗

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลทรัพย์สินของทางราชการ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลทรัพย์สินของทางราชการ เดือน กันยายน ๒๕๕๗

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
(แบบมติเวียน)

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลทรัพย์สินของทางราชการ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลทรัพย์สินของทางราชการ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลทรัพย์สินของทางราชการ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลทรัพย์สินของทางราชการ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลทรัพย์สินของทางราชการ เดือน เมษายน ๒๕๕๗

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ ชั้น ๒  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗  
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ ชั้น ๒ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลทรัพย์สินของทางราชการ เดือน มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลทรัพย์สินของทางราชการ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง สอบราคาซื้อชุดเครื่องขยายเสียงภาคสนาม ๑ ชุด

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลทรัพย์สินของทางราชการ เดือน มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง กรอบพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2557

เรื่อง กำหนดราคากลางจัดจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2557

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
เดือน ธันวาคม 2556

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
เดือน พฤศจิกายน 2556

คำสั่งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

เรื่อง   ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

 

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

เรื่อง  กรอบพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

 

คำสั่งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  ที่ ๘๘/๒๕๕๕  
เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา  ปีการศึกษา  2555


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  ประจำปี  พ.ศ.2555-2556

เรื่อง  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 

คำสั่งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  ที่ ๙๒/๒๕๕๕

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลทรัพย์สินของทางราชการนอกเวลาราชการคำสั่งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  ที่ ๙๓/๒๕๕๕

เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลทรัพย์สินของทางราชการนอกเวลาราชการคำสั่งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  ที่ ๙๔/๒๕๕๕

เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลทรัพย์สินของทางราชการนอกเวลาราชการคำสั่งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  ที่ ๙๕/๒๕๕๕

เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลทรัพย์สินของทางราชการ