Sidebar

head3 

  1นายอัคคเดช  สุวรรณชัย
ประธานกรรมการ
 

 

IMG 39056นายกิตติ  ทองทาบ
รองประธานกรรมการ 

 

5ผศ.สมบูรณ์  ชิวปรีชา
ผู้แทนผู้บริหาร

 

IMG 9819นางสาวศิริพร  รุ่งเรือง
ผู้แทนผู้บริหาร
  IMG 4522ดร.ยุวลักษณ์  เซ้งหวาน
ผู้แทนผู้บริหาร 
 IMG 9848ผศ.ชรัช  ภิรมย์
ผู้แทนผู้บริหาร
 t8ผศ.อาคม  บำรุงโลก
ผู้แทนคณาจารย์ 
  img06ผศ.ดร.ธีรพล  พบลาภ
ผู้แทนคณาจารย์ 
 img08จ.ส.ต.ศิริลักษณ์  กมลรัตน์
ผู้แทนคณาจารย์ 
 10นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

17นายนิทัศน์  เกตุรวม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 15นายสรวิชญ์  แซ่ลิ้ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 img03นายสุรินทร์  พลสถาพร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

img05นายพิชยา  เจริญสุขใส
ผู้ทรงคุณวุฒิ 


img01 นายพงศ์ดนัย หวังธำรงวิทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
img04นางสาวนวภัสร์  นนท์ธนาเกียรติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 img02นายธนิษฐ์  ใจประดิษฐ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

   

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

 

 

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth

01sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis

9

10

Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 

 

20150205205151A 

jobthai

jobth.com

jobbkk.com

 

workventure