banner1

Sidebar

head3 

  1นายอัคคเดช  สุวรรณชัย
ประธานกรรมการ
 
IMG 39056นายกิตติ  ทองทาบ
รองประธานกรรมการ 


3นายมาโนช  เอี่ยมประเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ 5ผศ.สมบูรณ์  ชิวปรีชา
ผู้แทนผู้บริหาร
 6นางสาวยุพาภรณ์  สิงห์ลำพอง
ผู้แทนผู้บริหาร
4 รศ.ยุพา  เฮงจำรัส
ผู้แทนคณาจารย์ 

 

5 ผศ.เอกชัย  ถนัดเดินข่าว
ผู้แทนคณาจารย์ 

9นายปรัชญา  สภาพงศ์
ผู้แทนคณาจารย์ 
10นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 17นายนิทัศน์  เกตุรวม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

IMG 39055นายนพพร  สุขวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 SIRI 02นายศิริ  สาระผล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

14นายสุรชัย  กุลทรงคุณากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

15นายสรวิชญ์  แซ่ลิ้ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
16นายพีระ  สุนทรรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 IMG 3904 2นายไพศาล  หวังธำรงค์วิทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

   

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb04

fb01

 

 

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

01

sksk

thaithesis

9

10

Capture2

Capture

jobthai

jobth.com

jobbkk.com

 

workventure