Sidebar

head2

 

IMG 39056

นายกิตติ  ทองทาบ
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสมุทรสาคร

 

 

5ผศ.สมบูรณ์  ชิวปรีชา
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร

t8ผศ.อาคม  บำรุงโลก
ผู้ช่วยอธิการบดี
 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ
IMG 9819นางสาวศิริพร  รุ่งเรือง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

และประกันคุณภาพการศึกษา

 

t5

   ผศ.ดร. ไวพจน์  จันทร์เสม
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ


 
9 
นายปรัชญา  สภาพงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายแผนและพัฒนา

 

6นางสาวยุพาภรณ์  สิงห์ลำพอง
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ

IMG 4522ดร.ยุวลักษณ์  เส้งหวาน
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
IMG 9848ผศ.ชลัช  ภิรมย์
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

 

IMG 4545 1 
ผศ.วิทยา  ปัทมะรางกูล
หัวหน้าศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

  IMG 0147นางนงนุช  กิตติเจริญจิตต์
หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี 

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

 

 

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

01sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis

9

10

Capture2

Capture

jobthai

jobth.com

jobbkk.com

 

workventure