Sidebar

head3 

 
M001ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม
ประธานกรรมการวิทยาเขต

 h4ผศ.พิทยา บุญคงเสน
รองประธานกรรมการ 

 SC15ผศ.อาคม บำรุงโลก
กรรมการและเลขานุการ


ED07ผศ.ศิริพร  รุ่งเรือง
ผู้แทนผู้บริหาร 

 SC03ดร.ปรัชญา สภาพงศ์
ผู้แทนผู้บริหาร 
 ED01ผศ.ชลัช  ภิรมย์
ผู้แทนผู้บริหาร

ED02ผศ.ดร.ธีรพล  พบลาภ

ผู้แทนคณาจารย์ 
 SC07นางสาวชุติมาพร ภักดี
ผู้แทนคณาจารย์ 
 ART07นางสาวศุภกาญจน์ จำเริญรักษ์
ผู้แทนคณาจารย์ 
 10นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 


ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 


ผู้ทรงคุณวุฒิ 


 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 


ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


e student

e teacher

e administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure