Sidebar

เอกสารเผยแพร่

pic frontหนังสือข้อมูลสารสนเทศ 2562
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

ipesknews3

ข่าวกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
IPESKnews1

 

ข่าวกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

4

 

ข่าวกิจกรรม
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

6

รายงานการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์
ประจำปีงบประมาณ 2556
3

รายงานประจำปี 2554

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


e student

e teacher

e administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure