Sidebar

การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ปี 2562

ชื่อผู้วิจัย/วารสาร/การประชุมวิชาการ ปีที่เผยแพร่

ยุวลักษณ์ เส้งหวาน เกรียงศักดิ์ สานะกัง และนพพร เพ็ชรพูล. (2562). การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารการกีฬาของนักศึกษา  สถาบันการพลศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2562 มหาวิทยาลัยiราชภัฎกาญจนบุรี  กาญจนบุรี.

 2562
   

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
910
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A jobthaijobth.com
jobbkk.comworkventure