Sidebar

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)

ความรู้เกี่ยวกับการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
ขั้นตอนและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

ที่ ชื่องานวิจัย ผู้จัดทำ  ปีงบประมาณ พ.ศ บทคัดย่อ  

1

ความต้องการออกกำลังกายแบบแอโรบิกดานซ์เพื่อสุขภาพของประชาชนทั้ง ภาค
ในประเทศไทย

นางสุมาลี  เพชรศิริ

2549

บทความ

2

การเป็นผู้นำและผู้สอนแอโรบิกดานซ์

นางสุมาลี  เพชรศิริ

2549 

บทคัดย่อ

3

การบริหารงานคณะศิลปศาสตร์ของสถาบันการพลศึกษาในวิทยาเขตทั่วประเทศ

นางปัทมาวดี  ทองทาบ  
และคณะ 

2549 

บทคัดย่อ

4

 สภาพปัจจุบันของการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตสมุทรสาคร

นางปัทมาวดี  ทองทาบ 

2550 

บทคัดย่อ

5

ผลสัมฤทธิ์ของการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษากับการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 34

นางกุลธิดา  เชิงฉลาด 

2550

บทคัดย่อ

6

การวิจัย พัฒนาเครื่องต้นแบบการวัดความเร็วของเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง
แบบมีตัวเลือกของแขนและมือที่ถูกกระตุ้นทางสายตา

นายจตุพร  ยืนยง
นางวลีพรรณ สว่างอรุณ

นายบุญศรี  ศิริมา

2551

บทคัดย่อ

7

การศึกษาคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์โปรแกรมวิชาสื่อสารการกีฬา
ของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาค

นางกุลธิดา  เชิงฉลาด  
และคณะ

2551

บทคัดย่อ

8

การประเมินหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สื่อสารการกีฬา) ของสถาบันการพลศึกษา

นางปัทมาวดี  ทองทาบ
น.ส.ยุวลักษณ์ เส้งหวาน 

2552

บทคัดย่อ

9

การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์
พ.ศ. 
2548 – 2552

นางยุพา  เฮงจำรัส
และคณะ

2552

บทคัดย่อ

10

 เกณฑ์ปกติความเร็วของเวลาปฏิกิริยาตอบสนองแบบมีตัวเลือกที่ถูกกระตุ้น
ทางสายตาของนักเทนนิสไทย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

นายจตุพร  ยืนยง
และคณะ

2552

บทคัดย่อ

11

 คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสมุทรสาคร

ผศ.กุลธิดา เชิงฉลาด
และคณะ
 

2553 

บทคัดย่อ

12

การวิจัยพัฒนาเครื่องต้นแบบการฝึกความเร็วของเวลาปฏิกิริยาตอบสนองแบบมีตัวเลือก
ของแขนและมือที่ถูกกระตุ้นทางสายตา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

 นายจตุพร  ยืนยง 
นางวลีพรรณ สว่างอรุณ 
นายบุญศรี  ศิริมา

2553

บทคัดย่อ

13

การศึกษาปัญหาและปัจจัยเสี่ยงต่อการเสพสารเสพติดของเยาวชนในสถานศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร

นางยุพา  เฮงจำรัส
และคณะ

2553

สรุป
งานวิจัย

14

ประสิทธิภาพการบริการวิชาการแก่สังคมสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร

นายภาวิน พจนอารี
และคณะ

2553

บทคัดย่อ

15

การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชน ในสถานศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร

นางยุพา เฮงจำรัส
นายชลัช ภิรมย์
ผศ.กุลธิดา เชิงฉลาด
นางศิริลักษณ์ จันทรกูล
นางพัธรา เลิศประเสริฐศิริ
นางลัดดาวัลย์ แย้มอุบล

2554

บทสรุุป
ผู้บริหาร
 

16 

การรับรู้ข่าวสารของชุมชนจากวิทยุชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร 

น.ส.ศุภกาญจน์ จำเริญรักษ์
และคณะ 

   2555    

บทคัดย่อ

17 

วัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองสามสมุทร

ผศ.กุลธิดา เชิงฉลาด
พ.อ.อ.หญิงจินตนา หัตถา
ผศ.ตรีวิทย์  องค์ปรีชา
ผศ.รัตนา เพ็ญประยูร
นางยุพา  เฮงจำรัส
นางอนงค์  พละศักดิ์

 2555

บทคัดย่อ

18

 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการทำงานกลุ่ม

นางสาวศิริพร รุ่งเรือง 

2556 

บทคัดย่อ

19

ศึกษาผลกระทบในการบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสมุทรสาคร

นายภาวิน พจนอารี
นายชลัช ภิรมย์
นายภิรมย์ อั๋นประเสริฐ

2556

บทคัดย่อ

20

แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา  สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตสมุทรสาคร


นางสาวศิริพร  รุ่งเรือง
นางเยาวลักษณ์  นาคปฐม
นางสาวชุติมาพร  ภักดี
นางลัดดาวัลย์  แย้มอุบล

2556

บทคัดย่อ

21

การติดตามคุรภาพบณฑิตหลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร

นายชลัช  ภิรมย์
นายชานน  สรรเสริญ
นางลัดดาวัลย์  แย้มอุบล

2556

บทคัดย่อ

22

การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชนในสถานศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร

นางยุพา เฮงจำรัส
และคณะ

2556

บทสรุป

23

แนวทางการพัฒนาการจัดรายการวิทยุชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร

น.ส.ยุวลักษณ์  เส้งหวาน
น.ส.ศุภากาญจน์ เริญรักษ์
ผศ.รัตนา  เพ็ญประยูร
นางกฤษณา  สงวนจีน
จ.ส.ต.หญิงศิริลักษณ์ กมลรัตน์

พ.อ.อ.หญิงจินตนา  หัตถา
นางเยาวลักษณ์  นาคปฐม
ผศ.ตรีวิทย์  องค์ปรีชา
น.ส.สุทธิดา  โชติกธรรม

2556

บทคัดย่อ
แผ่นพับ

24

รูปแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตภาคกลาง  ตามการอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

น.ส.ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง
และคณะ

2556

บทคัดย่อ
แผ่นพับ

25

สังเคราะห์งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์

น.ส.ยุวลักษณ์  เส้งหวาน
ผศ.รัตนา  เพ็ญประยูร
นายเกรียงศักดิ์  สานะกัง
น.ส.สุธาทิพย์  นิลม่วง

 2556

แผ่นพับ

26

การพัฒราการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษของสถาบันกรพลศึกษาในวิทยาเขตภาคกลาง

นายเกรียงศักดิ์ สานะกัง
น.ส.ยุวลักษณ์ เส้งหวาน
ผศ. รัตนา เพ็ญประยูร
นางกฤษณา สงวนจีน
จ.ส.ต.หญิงศิริลักษณ์ กมลรัตน์

น.ส.ศุภกาญจน์ จำเริญรักษ์
Mrs. Ilnaz Jamshidzehi

2557

บทคัดย่อ

27

พฤติกรรมสุขภาพด้านอนามัยช่องปากของนักศึกษาและบุคลากร
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตภาคกลาง

น.ส.ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง
และคณะ

2557

บทคัดย่อ

28

ความสุขในการเรียนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร


ผศ.ภาวิน พจนอารี
นายชลัช ภิรมย์
นายวัลลภ คงพุ่ม
นายชานน สรรเสริญ

2557

บทคัดย่อ

29

การพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

นางสาวศิริพร รุ่งเรือง
จ่าอากาศโทราชวัตร แก้วปัญญา

นางกฤษณา สงวนจีน
นางสาวชุติมาพร ภักดี
นายบุญศรี ศิริมา
นางลัดดาวัลย์ แย้มอุบล

2557

บทคัดย่อ

30

การศึกษาภาวะสุขภาพจิตของครู อาจารย์ สังกัดสถาบันการพลศึกษา

น.ส.ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง
รศ.ยุพา เฮงจำรัส
นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี

2558

บทคัดย่อ

31

การพัฒนารูปแบบการสอนมวยไทยในสถาบันพลศึกษาสู่อนาคต

นายอาคม บำรุงโลก

2558

บทคัดย่อ

32

การพัฒนาพลังกล้ามเนื้อขาในการเตะลูกฟุตบอล

นายไวพจน์ จันทร์เสม

2558

บทคัดย่อ

33

การศึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา  สาขาวิทยาศษสตร์การกีฬา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

นางสาวชุดิมาพร ภักดี
น.ส.ยุพาภรณ์ สิงลำพอง
นายชัชพงศ์ รัตนวีระประดิษฐ์

2558

บทคัดย่อ

34

การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารการกีฬาของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา

น.ส.ยุวลักษณ์ เส้งหวาน
ผศ.รัตนา เพ็ญประยูร
นายเกรียงศักดิ์ สานะกัง
นายนพพร เพ็ชรพูล
น.ส.ทัศนีย์ สระทองคำ

2558

บทคัดย่อ

35

การพัฒนาการทำงานกลุ่มของนักศึกษาโดยใช้การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางสาวศิริพร รุ่งเรือง

2558

บทคัดย่อ

36

การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำนาเกลือ

นางสาวศิริพร รุ่งเรือง
นายเอกชัย ถนัดเดินข่าว
นางลัดดาวัลย์ แย้มอุบล

2558

บทคัดย่อ

37

ผลการฝึกยิงประตูบาสเก็ตบอลในระยะใกล้กับระยะไกล
ที่มีต่อความแม่นยำในการยิงลูกโทษบาสเก็ตบอล

ผศ.ชลัช ภิรมย์
นายชยกร ปวรทวีสุข

2558

บทคัดย่อ

38

การติดตามคุณภาพบัณทิตหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556

นางลัดดาวัลย์ แย้มอุบล
นายชยกร ปวรทวีสุข

2558

บทคัดย่อ

39

การพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนในจังหวัดสมุทสาคร

รศ.ยุพา เฮงจำรัส
ผศ.ชลัช ภิรมย์
นางเพ็ญพรรณ มังกรไชยา
นางสาวศิริพร รุ่งเรือง

น.ส.ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง

2558

บทคัดย่อ

40

ผลของการฟื้นตัวด้วยวิธีต่างกันที่มีต่ออัตราการเต้นของหัวใจ
ความดันโลหิตและอัตราการรับรู้ความเหนื่อย

 ผศ.ไวพจน์ จันทร์เสม
ผศ.สมบูรณ์ ชิวปรีชา
น.ส.ยุพาภรณ์ สิงห์ลำพอง
 นางสาวชุติมาพร ภักดี
นายสุรบดินทร์ พิชญะไพรัตน์
น.ส.อิสราภรณ์ เพ็งสระเกษ

2559

บทคัดย่อ

41

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจการเข้าร่วมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา
สถาบันการพลศึกษา


 ผศ.อาคม บำรุงโลก

2559

บทคัดย่อ

42

การศึกษาสมรรถภาพทางกายบุคลากรของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

 ผศ.ไวพจน์ จันทร์เสม
นายปรัชญา สภาพงศ์
นายหริต หัตถา
น.ส.อิสราภรณ์ เพ็งสระเกษ

2559

บทคัดย่อ

43

การพัฒนาโปรแกรมการฝึกความเร็วในนักกีฬารักบี้ฟุตบอล

ผศ.ไวพจน์ จันทร์เสม
ผศ.สมบูรณ์ ชิวปรีชา
ผศ.อาคม บำรุงโลก
ผศ.วิทยา ปัทมะรางกูล
 น.ส.ยุพาภรณฺ์ สิงห์ลำพอง
นายปรัชญา สภาพงศ์
นางสาวชุติมาพร ภักดี

2559

บทคัดย่อ

44

ผลการวิจัยการศึกษาภุมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้การเรียนรุ้แบบร่วมมือ
เพื่อพัฒนาการเรียนเป็นกลุ่ม

ผศ.ศิริพร รุ่งเรือง

2559

บทคัดย่อ

45

การใช้เทคดนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร

น.ส.ยุวลักษณ์  เส้งหวาน

2559

บทคัดย่อ

46

การศึกษาความเข้าใจการใช้ภาษาเฉพาะเกมกีฬาของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา

น.ส.ยุวลักษณ์  เส้งหวาน
นางกฤษณา สวงนจีน
นายพิจิตร กมลโชติ
น.ส.ทัศนีย์ สระทองคำ

2559

บทคัดย่อ

47

การศึกษาความเข้าใจการใช้ศัพท์เทคนิคกีฬาเทนนิสของนักศึกษา
สถาบันการพลศึกษาในวิทยาเขตภาคกลาง

นายเกรียงศักดิ์ สานะกัง
ผศ.รัตนา เพ็ญประยูร
นายนพพร เพ็ชรพูล
Miss Ilnaz Jamshizehi

2559

บทคัดย่อ

48

การศึกษาเปรียบเทียบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
โดยใช้เทคนิคในการฟื้นฟูที่แตกต่างกัน

ผศ.วิทยา ปัทมะรางกูล
น.ส.ยุพาภรณ์ สิงห์ลำพอง

2559

บทคัดย่อ

49

การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการละเล่นพื้นบ้านของชาวมอญจังหวัดสมุทรสาคร

ผศ.ศิริพร รุ่งเรือง
นายมาโนช เอี่ยมประเสริฐ
ผศ.ภาวิน พจนอารี
นางลัดดาวัลย์ แย้มอุบล

2559

บทคัดย่อ

50

การศึกษาสมรรถภาพของนักเรียนห้องเรียนกีฬา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร


ผศ.ไวพจน์  จันทร์เสม
ผศ.อาคม  บำรุงโลก
ผศ.วิทยา ปัทมะรางกูล
น.ส.ยุพาภรณ์  สิงห์ลำพอง
นายปรัชญา  สภาพงศ์
น.ส.นฤมล  ศรีสุวรรณ
นายหริต  หัตถา
น.ส.อิราภรณ์ เพ็งสระเพ็ง  

2560 

บทคัดย่อ

51

การศึกษาสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของแรงงานชาวพม่า
ที่อยุ่ในจังหวัดสมุทรสาคร

ผศ.ไวพจน์  จันทร์เสม

 2560 

บทคัดย่อ

52

ผลการฝึกด้วยเครื่องจำลองสภาวะอากาศบนที่สูงที่มีต่อสมรรถภาพ
ของระบบไหลเวียนโลหิตและสมรรถภาพของกล้ามเนื้อในนักกีฬาฟุตซอล

ผศ.สมบูรณ์  ชิวปรีชา 

2560 

บทคัดย่อ

53

การศึกษาขนาดมุมมองของร่างกายที่มีต่อแรงดึงในกีฬาซักเย่อ

ผศ.อาคม  บำรุงโลก
ผศ.ไวพจน์  จันทร์เสม
น.ส.นฤมล  ศรีสุวรรณ
น.ส.อิราภรณ์ เพ็งสระเพ็ง
นายหริต  หัตถา
นายสุรบดินทร์ พิชญะไพรัตน์  

2560 

บทคัดย่อ

54

การศึกษาการเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาฟุตซอล
ในสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร

ผศ.ไวพจน์  จันทร์เสม
ผศ.วิทยา  ปัทมะรางกูล
ผศ.สมบูรณ์ ชิวปรีชา
น.ส.ยุพาภรณ์  สิงห์ลำพอง  
นายสุรบดินทร์  พิชญะไพรัตน์

2560 

บทคัดย่อ

55

การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ตามการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร

นายสุดเฉลิม  ศัสตราพฤกษ์
น.ส.ยุวลักษณ์  เส้งหวาน
นายพิจิตร  กมลโชติ

2560 

บทคัดย่อ

56

ภาพลักษณ์ของหลักสุตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาสื่อสารการกีฬา
สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร  ในมุมมองของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

นายสุธิชา  ภิรมย์นุ่ม
จ.ส.ต.หญิงศิริลักษณ์ กมลรัตน์
น.ส.ศุภกาญจน์ จำเริญรักษ์
นางกฤษณา  สงวนจีน 

2560

บทคัดย่อ

57

การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสามารถพิเศษของนักกีฬามวยไทยชายระดับเยาวชน
ของโรงเรยนกีฬาสังกัดสถาบันการพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายวัชรกัญน์  หอทอง
ผศ.ภาวิน พจนอารี 

2560

บทคัดย่อ

58

รูปแบบการเผยแพร่ศิลปะมวยไทย : ศิษย์พันท้ายนรสิงห์

ผศ.ธีระพล  พบลาภ 

2560

บทคัดย่อ

59

การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของครู อาจารย์  สถาบันการพลศึกษา

น.ส.ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง
ผศ.ชลัช ภิรมย์

2560

บทคัดย่อ

60

การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการละเล่นมวยตับจากจังหวัดสมุทรสาคร

ผศ.ศิริพร  รุ่งเรือง
นายมาโนช เอี่ยมประเสริฐ
ผศ.ธีระพล พบลาภ
นางลัดดาวัลย์ แย้มอุบล 

 2560

บทคัดย่อ

61

การใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผศ.ศิริพร  รุ่งเรือง

2560

บทคัดย่อ

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal
01
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
910
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A jobthaijobth.com
jobbkk.comworkventure