Sidebar

เอกสารเผยแพร่

1 ขั้นตอนการทำพวงมะโหตร
งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 
2 ว่าวไทย
งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  คณะศิลปศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 
5  มหาชัย
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสาคร
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
 sakhonnews สาครนิวส์
ฉบับที่ 1 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2557
ipesknews3 ข่าวกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
IPESKnews1 ข่าวกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
4 ข่าวกิจกรรม
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
6 รายงานการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์
ประจำปีงบประมาณ 2556
3 รายงานประจำปี 2554

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

 

 

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth

01sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis

9

10

Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 

 

20150205205151A 

jobthai

jobth.com

jobbkk.com

 

workventure