Sidebar

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศิลปศาสตร์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ณ ห้องนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา อาคารงามขำ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น.  

CommuART01

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


e student

e teacher

e administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure