Sidebar

โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management) หัวข้อ "แนวทางการเขียนตำรา บทความทางวิชาการ และวิจัย"

โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management)
หัวข้อ "แนวทางการเขียนตำรา บทความทางวิชาการ และวิจัย"
วันที่ 20-21 มีนาคม 2561
ณ  ห้องประชุมนวัตกรรมฯ อาคารงามขำ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร