Sidebar

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกาย สำหรับครูกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกาย
สำหรับครูกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกาย สำหรับครูกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ในวันที่ 21 - 23 เมษายน 2561  ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร