Sidebar

โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและองค์การนักศึกษา "การแข่งขันกีฬาสีภายใน" ปีการศึกษา 2560

โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและองค์การนักศึกษา
"การแข่งขันกีฬาสีภายใน" ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม  บำรุงโลก  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและองค์การนักศึกษา "การแข่งขันกีฬาสีภายใน" ปีการศึกษา 2560  ณ สนามโดมฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร   ดำเนินงานโครงการโดย ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ