Sidebar

ฝ่ายวิชาการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการพัฒนาวิชาการสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ฝ่ายวิชาการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  จัดโครงการพัฒนาวิชาการสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมนวัตกรรมฯ คณะศึกษาศาสตร์

และกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบำรุงศิลปวัฒนธรรม  วันที่ 24 พฤษภาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี