Sidebar

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรม "แห่เจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาคร" ประจำปี 2561 ในหัวข้อ "เมืองประมง"

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรม "แห่เจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาคร" ประจำปี 2561 ในหัวข้อ "เมืองประมง"  มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน  ณ บริเวณสะพานปลาจังหวัดสมุครสาคร

ภาพโดย : อาจารย์นฤมล ศรีสุวรรณ