Sidebar

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม  บำรุงโลก  กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทนรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  ณ ห้องประชุมมหาชัย อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ... ดำเนินโครงการโดย ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ