Sidebar

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการใช้ระบบบริหารจัดการทางการศึกษา (e-Education) วันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการใช้ระบบบริหารจัดการทางการศึกษา (e-Education) ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุมมหาชัย อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร