Sidebar

กิจกรรม "ประเพณีแห่เทียนพรรษา" ประจำปี ๒๕๖๑ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

กิจกรรม "ประเพณีแห่เทียนพรรษา" ประจำปี ๒๕๖๑ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร