Sidebar

โครงการทบทวนกลไกการบริหารงานวิจัยและทบทวนระบบกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

โครงการทบทวนกลไกการบริหารงานวิจัยและทบทวนระบบกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย  วันที่ 31 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยี  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร