Sidebar

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ อาคารเทพไตรรัตน์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร