Sidebar

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับวิทยาเขต) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร วันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยี อาคารงามขำ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับวิทยาเขต) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร   วันที่ 27-28 สิงหาคม 2561   ณ  ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยี  อาคารงามขำ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร