Sidebar

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ (กิจกรรมการจัดการความรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ) วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร