Sidebar

โครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง "กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาดด้วยหัวใจ

โครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด จังหวัดสมุทรสาคร

"กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาดด้วยหัวใจ 

วันที่ 20 กันยายน 2561  ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร