Sidebar

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  ณ พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล