Sidebar

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3 "ปั่นท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน" จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา  บุญคงเสน  รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3 "ปั่นท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน" โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร  เมื่อววันที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร   จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร