Sidebar

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
 
IPESK NEWS: (18 ธ.ค. 61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมนวัตกรรมเทคโนโลยี
 
โดยกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะด้านสื่อสารการกีฬาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี จัดเข้าศึกษาดูงานสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
 
ภาพ: สุรสิงห์ สุขอวบอ่อง
ข่าว: นเรศ บัวลวย