Sidebar

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย
 
IPESK NEWS: (13 ก.พ. 62) คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ธนูริเวอร์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชยากร ปวรทวีสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์เกรียงศักดิ์ สานะกัง หัวหน้างานกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
 
โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาพุทธิภาวะ มนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาและเตรียมความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
 
ภาพ: ธนพงษ์ กำเนิดสิงห์, นิธิกร เลี้ยงบำรุง
ข่าว: นเรศ บัวลวย