Sidebar

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร นำนักศึกษาเข้าร่วม "โครงการสัมมนา สถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง หัวข้อ Drug Free 4.0"

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร นำนักศึกษาเข้าร่วม "โครงการสัมมนา สถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง หัวข้อ Drug Free 4.0"  ระหว่างวันที่ 16-19 ก.พ.2562  ณ  เลกาซี่ริเวอร์แควรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์