Sidebar

MOU ความร่วมมือทางวิชาการและโครงการห้องเรียนกีฬา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประชุมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและโครงการห้องเรียนกีฬา ระหว่างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบางหญ้าแพรก สพล.สมุทรสาคร โดยมี ผศ.พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพล.สมุทรสาคร และ ผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ นำโดย ดร.อรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าร่วมประชุมและหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนานักกีฬาร่วมกันในครั้งนี้