Sidebar

โครงการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์...ประเด็น การพัฒนาการวิจัย : การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  จัดโครงการ "จัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์ ประเด็น การพัฒาการวิจัย : การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  ณ  ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยี  คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

ภาพโดย...นายกรินทร์  บุญเหมาะ