Sidebar

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดทำโปสเตอร์เพื่อนำเสนองานวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดทำโปสเตอร์เพื่อนำเสนองานวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ มาร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดการความรู้ฯ ในครั้งนี้  วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบางหญ้าแพรก อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

ภาพโดย : นายกรินทร์ บุญเหมาะ