Sidebar

ประกาศ... ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 และอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา (e-Education) สำหรับนักศึกษา ในวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

ประกาศ... ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 และอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา (e-Education) สำหรับนักศึกษา  ในวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2562  ณ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร