Sidebar

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559วันที่ 4-5 มิถุนายน 2559

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559วันที่ 4-5 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมมหาชัย อาคารวิทยบริการ ชั้น 3  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร