Sidebar

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านคลองซื่อ (ประสาธชำนาญราษฎร์บำรุง)

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวนฤมล ศรีสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ นำนักศึกษา จำนวน 30 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านคลองซื่อ (ประสาธชำนาญราษฎร์บำรุง) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมี นางกัญญ์ณิชา ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองซื่อ ได้ให้เกียรติมาต้อนรับในครั้งนี้

 

รูปภาพและข่าว: อาจารย์นฤมล  ศรีสุวรรณ

 

เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. สถาบันกาพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้ดำเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ณ บริเวณอาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

ภาพโดย...นายกรินทร์  บุญเหมาะ

 

คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสมุทรสาคร นำนักศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (workshop) เทคนิควิธีการถ่ายภาพกลางคืน
 
IPESK NEWS: (13 ก.พ. 62) คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสมุทรสาคร นำนักศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (workshop) เทคนิควิธีการถ่ายภาพกลางคืน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ งานเทศกาลพระนครคีรี ครั้งที่ 33 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) จังหวัดเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ศุภกาญจน์ จำเริญรักษ์ อาจารย์ประจำวิชาการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 
ภาพ: ธนพงษ์ กำเนิดสิงห์
ข่าว: นเรศ บัวลวย
 
#ipesk #sportscommunication

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย
 
IPESK NEWS: (13 ก.พ. 62) คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ธนูริเวอร์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชยากร ปวรทวีสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์เกรียงศักดิ์ สานะกัง หัวหน้างานกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
 
โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาพุทธิภาวะ มนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาและเตรียมความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
 
ภาพ: ธนพงษ์ กำเนิดสิงห์, นิธิกร เลี้ยงบำรุง
ข่าว: นเรศ บัวลวย

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
 
IPESK NEWS: (18 ธ.ค. 61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมนวัตกรรมเทคโนโลยี
 
โดยกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะด้านสื่อสารการกีฬาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี จัดเข้าศึกษาดูงานสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
 
ภาพ: สุรสิงห์ สุขอวบอ่อง
ข่าว: นเรศ บัวลวย
 

เนื้อหาอื่นๆ...

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal
01
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
910
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A jobthaijobth.com
jobbkk.comworkventure