Sidebar

โครงการประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  วันที่ 15 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมบางหญ้าแพรก อาคารวิทยบริการ

โครงการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

 

โครงการบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ 2561 "กิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติจังหวัดสมุทรสาคร" วันที่ 7-8 มิถุนายน 2561  ณ  พุทธมณฑลจังหวัดสมุสาคร ตำบลอำแพง อำเภอเมือง จังหวัดสมุสาคร

 

การประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2561  วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 
ณ ห้องประชุมบางหญ้าแพรก อาคารวิทยบริการ ชั้น 2  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

 

ฝ่ายวิชาการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  จัดโครงการพัฒนาวิชาการสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมนวัตกรรมฯ คณะศึกษาศาสตร์

และกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบำรุงศิลปวัฒนธรรม  วันที่ 24 พฤษภาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

 

คณะศึกษาศาสตร์...สัมมนานักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติการสอน 1 และ สัมมนาครูพี่เลี้ยง  วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561  ณ  ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

 

เนื้อหาอื่นๆ...

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal
01
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
910
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A jobthaijobth.com
jobbkk.comworkventure