Sidebar

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ) วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559วันที่ 4-5 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมมหาชัย อาคารวิทยบริการ ชั้น 3  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (คณะศิลปศาสตร์) วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ณ  คณะศิลปะศาสตร์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559  ณ วัดตึกมหาชยาราม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


e student

e teacher

e administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure