Sidebar

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  จัดโครงการ "จัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์ ประเด็น การพัฒาการวิจัย : การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  ณ  ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยี  คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

ภาพโดย...นายกรินทร์  บุญเหมาะ

การประชุมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและโครงการห้องเรียนกีฬา ระหว่างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบางหญ้าแพรก สพล.สมุทรสาคร โดยมี ผศ.พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพล.สมุทรสาคร และ ผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ นำโดย ดร.อรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าร่วมประชุมและหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนานักกีฬาร่วมกันในครั้งนี้
 
 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดทำโปสเตอร์เพื่อนำเสนองานวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ มาร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดการความรู้ฯ ในครั้งนี้  วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบางหญ้าแพรก อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

ภาพโดย : นายกรินทร์ บุญเหมาะ

 

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ศึกษาดูงานด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชน ThaiPBS
 
IPESK NEWS : (22 ก.พ. 62) สาขาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการพัฒนาทักษะตามกรอบคุณวุฒิ 5 ด้านฯ กิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการทำงานทางด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชนตลอดจนเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษา
 
ภาพ: ธนพงษ์ กำเนิดสิงห์
ข่าว: นเรศ บัวลวย
 
#sportscommunication #ipesk

เนื้อหาอื่นๆ...

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


e student

e teacher

e administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure