Sidebar

 

IPESK NEW: (20 ก.พ. 62) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ครบรอบ 41 ปี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานพระพลบดี สถานการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

 

วีดีโอ/ข่าว: คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

 

Link video :   572321694.586156.mp4

Attachments:
FileFile size
Download this file (572321694.586156.mp4)572321694.586156.mp48401 kB

ปลุกสมอง ประลองทักษะ!!! กับกิจกรรมพัฒนา นศ. ตามอัตลักษณ์ เพิ่ม Skill ด้านภาษาให้กับว่าที่นักสื่อสารการกีฬา คณะศิลป์ สมุทรสาคร

IPESK NEWS: (14 ก.พ. 62) จ่าสิบตำรวจหญิง อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ กมลรัตน์ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ร่วมด้วยคณาจารย์ นำนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ ทำกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ กับ กิจกรรมสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการกีฬา ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.จำรูญ พริกบุญจันทร์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ and Mrs.Valerry form New York City and Mrs.Ilynaz อาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษ เป็นผู้นำกิจกรรมเพิ่ม English Skill ด้วยความสนุกสนาน ไปพร้อมกับการเพิ่มทักษะความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

ภาพ: ธนพงษ์ กำเนิดสิงห์ , นิธิกร เลี้ยงบำรุง
ข่าว: สุธิชา ภิรมย์นุ่ม

#ipesk #sportscommunication #ศิลปศาสตร์สมุทรสาคร #สื่อสารการกีฬา

 

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร นำนักศึกษาเข้าร่วม "โครงการสัมมนา สถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง หัวข้อ Drug Free 4.0"  ระหว่างวันที่ 16-19 ก.พ.2562  ณ  เลกาซี่ริเวอร์แควรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสมุทรสาคร นำนักศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (workshop) เทคนิควิธีการถ่ายภาพกลางคืน
 
IPESK NEWS: (13 ก.พ. 62) คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสมุทรสาคร นำนักศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (workshop) เทคนิควิธีการถ่ายภาพกลางคืน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ งานเทศกาลพระนครคีรี ครั้งที่ 33 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) จังหวัดเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ศุภกาญจน์ จำเริญรักษ์ อาจารย์ประจำวิชาการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 
ภาพ: ธนพงษ์ กำเนิดสิงห์
ข่าว: นเรศ บัวลวย
 
#ipesk #sportscommunication

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านคลองซื่อ (ประสาธชำนาญราษฎร์บำรุง)

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวนฤมล ศรีสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ นำนักศึกษา จำนวน 30 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านคลองซื่อ (ประสาธชำนาญราษฎร์บำรุง) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมี นางกัญญ์ณิชา ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองซื่อ ได้ให้เกียรติมาต้อนรับในครั้งนี้

 

รูปภาพและข่าว: อาจารย์นฤมล  ศรีสุวรรณ

 

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย
 
IPESK NEWS: (13 ก.พ. 62) คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ธนูริเวอร์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชยากร ปวรทวีสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์เกรียงศักดิ์ สานะกัง หัวหน้างานกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
 
โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาพุทธิภาวะ มนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาและเตรียมความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
 
ภาพ: ธนพงษ์ กำเนิดสิงห์, นิธิกร เลี้ยงบำรุง
ข่าว: นเรศ บัวลวย

เนื้อหาอื่นๆ...

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


e student

e teacher

e administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure