Sidebar

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการทบทวนระบบการบริหารและการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนระบบการบริหารและการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั้งนี้ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ" และ "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562" แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ตลอดจนเป็นการปรับแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

ภาพ : กรินทร์ บุญเหมาะ

ข่าว : นเรศ บัวลวย

เนื้อหาอื่นๆ...

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


e student

e teacher

e administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure