Sidebar

คณะศึกษาศาสตร์ สพล.สมุทรสาคร
จัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสถาบันการพลศึกษา
วันที่  10  สิงหาคม  2560  ณ  ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

กิจกรรมเรื่อง  “ภูมิปัญญา การทำข้าวหลาม”

วันที่    17    มีนาคม   2560

ณ    แม่สุภาข้าวหลามหนองมน จ.ชลบุรี

โครงการจัดการความรู้
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
( 3 คณะวิชา )
วันที่ 13 กรกฏาคม 2560
ณ ห้องประชุมนวัตกรรม ฯ อาคารงามขำ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (คณะศึกษาศาสตร์) วันที่ 12 กรกฎาคม 2559  ณ คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

“กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการใช้เทคโนโลยี Google Apps สำหรับนักศึกษา”

  วันที่  4  เมษายน  2560 

ณ  ห้องประชุมมหาชัย อาคารวิทยบริการ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารเทพไตรรัตน์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

เนื้อหาอื่นๆ...

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


e student

e teacher

e administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure