Sidebar

โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management) หัวข้อ "แนวทางการเขียนตำรา บทความทางวิชาการ และวิจัย"

โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management)
หัวข้อ "แนวทางการเขียนตำรา บทความทางวิชาการ และวิจัย"
วันที่ 20-21 มีนาคม 2561
ณ  ห้องประชุมนวัตกรรมฯ อาคารงามขำ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


e student

e teacher

e administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure