Sidebar

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกาย สำหรับครูกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกาย
สำหรับครูกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกาย สำหรับครูกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ในวันที่ 21 - 23 เมษายน 2561  ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร


ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


e student

e teacher

e administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure