Sidebar

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม  บำรุงโลก  กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทนรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  ณ ห้องประชุมมหาชัย อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ... ดำเนินโครงการโดย ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

 

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
910
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A jobthaijobth.com
jobbkk.comworkventure