Sidebar

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3 "ปั่นท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน" จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา  บุญคงเสน  รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3 "ปั่นท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน" โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร  เมื่อววันที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร   จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


e student

e teacher

e administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure