Sidebar

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
 
IPESK NEWS: (18 ธ.ค. 61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมนวัตกรรมเทคโนโลยี
 
โดยกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะด้านสื่อสารการกีฬาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี จัดเข้าศึกษาดูงานสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
 
ภาพ: สุรสิงห์ สุขอวบอ่อง
ข่าว: นเรศ บัวลวย
 

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


e student

e teacher

e administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure