Sidebar

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่  18 - 21  กรกฎาคม  2560 
  ณ  ห้องประชุมมหาชัย  อาคารวิทยบริการ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
“กิจกรรมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา (e-Education) สำหรับนักศึกษา”
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
วันที่  
17  กรกฎาคม  2560   ณ  ห้องประชุมมหาชัย  อาคารวิทยบริการ

โครงการจัดการความรู้
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
( 3 คณะวิชา )
วันที่ 13 กรกฏาคม 2560
ณ ห้องประชุมนวัตกรรม ฯ อาคารงามขำ

โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

กิจกรรมเรื่อง  “ภูมิปัญญา การทำข้าวหลาม”

วันที่    17    มีนาคม   2560

ณ    แม่สุภาข้าวหลามหนองมน จ.ชลบุรี

คณะศึกษาศาสตร์ สพล.สมุทรสาคร
จัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสถาบันการพลศึกษา
วันที่  10  สิงหาคม  2560  ณ  ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

“กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการใช้เทคโนโลยี Google Apps สำหรับนักศึกษา”

  วันที่  4  เมษายน  2560 

ณ  ห้องประชุมมหาชัย อาคารวิทยบริการ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (คณะศึกษาศาสตร์) วันที่ 12 กรกฎาคม 2559  ณ คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

เนื้อหาอื่นๆ...