Sidebar

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (คณะศึกษาศาสตร์) วันที่ 12 กรกฎาคม 2559  ณ คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (คณะศิลปศาสตร์) วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ณ  คณะศิลปะศาสตร์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559  ณ วัดตึกมหาชยาราม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ) วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559วันที่ 4-5 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมมหาชัย อาคารวิทยบริการ ชั้น 3  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร