Sidebar

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรม "มหกรรมเศรษฐกิจพิเพียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความยั่งยืน"  วันที่ 19 กรกฎาคม 2561  ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรม "แห่เจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาคร" ประจำปี 2561 ในหัวข้อ "เมืองประมง"  มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน  ณ บริเวณสะพานปลาจังหวัดสมุครสาคร

ภาพโดย : อาจารย์นฤมล ศรีสุวรรณ

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  คณะศิลปศษสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์  วันที่ 17 กรกฎาคม 2561  ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

 

โครงการประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  วันที่ 15 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมบางหญ้าแพรก อาคารวิทยบริการ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม  บำรุงโลก  กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทนรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  ณ ห้องประชุมมหาชัย อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ... ดำเนินโครงการโดย ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

 

โครงการบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ 2561 "กิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติจังหวัดสมุทรสาคร" วันที่ 7-8 มิถุนายน 2561  ณ  พุทธมณฑลจังหวัดสมุสาคร ตำบลอำแพง อำเภอเมือง จังหวัดสมุสาคร

 

เนื้อหาอื่นๆ...

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

 

 

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth

01sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis

9

10

Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 

 

20150205205151A 

jobthai

jobth.com

jobbkk.com

 

workventure