Sidebar

โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย กิจกรรมเรื่อง “ภูมิปัญญา การทำข้าวหลาม” วันที่ 17 มีนาคม 2560

โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

กิจกรรมเรื่อง  “ภูมิปัญญา การทำข้าวหลาม”

วันที่    17    มีนาคม   2560

ณ    แม่สุภาข้าวหลามหนองมน จ.ชลบุรี

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

 

 

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

01sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis

9

10

Capture2

Capture

20150205205151A 

jobthai

jobth.com

jobbkk.com

 

workventure