Sidebar

โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร “กิจกรรมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา (e-Education) สำหรับนักศึกษา” วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
“กิจกรรมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา (e-Education) สำหรับนักศึกษา”
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
วันที่  
17  กรกฎาคม  2560   ณ  ห้องประชุมมหาชัย  อาคารวิทยบริการ

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

 

 

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

01sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis

9

10

Capture2

Capture

20150205205151A 

jobthai

jobth.com

jobbkk.com

 

workventure