Sidebar

คณะศึกษาศาสตร์...สัมมนานักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติการสอน 1 และ สัมมนาครูพี่เลี้ยง

คณะศึกษาศาสตร์...สัมมนานักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติการสอน 1 และ สัมมนาครูพี่เลี้ยง  วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561  ณ  ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

 

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

 

 

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth

01sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis

9

10

Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 

 

20150205205151A 

jobthai

jobth.com

jobbkk.com

 

workventure